Vũ Hữu

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Vũ Hữu

1437 Vũ Hữu được sinh ra
1530 93 tuổi Vũ Hữu mất

Thân thế và sự nghiệp của Vũ Hữu

Vũ Hữu (1437–1530) là một nhà toán học người Việt, và cũng là một danh thần dưới triều đại Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông. Ông còn được coi là nhà toán học đầu tiên của Việt Nam.
Ông người làng Mộ Trạch, tổng Thì Cử, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Năm Quang Thuận thứ 4 đời vua Lê Thánh Tông (Quý Mùi 1463), ông đỗ Hoàng giáp. Cha là Vũ Bá Khiêm, em ruột là Vũ Phong, một Đô lực sĩ, làm võ quan đến chức Cẩm y vệ úy ty chỉ huy sứ thời vua Lê Thánh Tông, dân gian tôn là Trạng Vật. Ngoài ra, dòng tộc ông về sau nhiều đởi đỗ đạt, Vũ Hữu là bác của Vũ Đôn, cao tổ của Vũ Lương, tăng tổ của Vũ Đình Lân, viên tổ của Vũ Đình Thiều, Vũ Đình n, v.v đều là những bậc khoa bảng vang danh cả.

Vũ Hữu đã kinh qua các chức vụ như Khâm hình viện lang trung, Thượng thư bộ Hộ, Thượng thư bộ Lễ trong triều đình nhà Hậu Lê, sau được tặng phong Thái bảo. Mặc dù về hưu năm 70 tuổi, đển năm 90 tuổi (1527), ông vẫn được vua tin dùng, sai mang cờ tiết đi phong vương cho Mạc Đăng Dung. Khi đó ông có tước là Tùng Dương hầu.

Công trình toán học ông để lại cho hậu thế nổi bật là Lập Thành Toán Pháp. Quyển sách này miêu tả các phép đo đạc cũng như cách tính xây dựng nhà cửa, thành lũy. Các phép đo ruộng đất được tính theo đơn vị mẫu, sào, thước (24 mét vuông) và tấc (1/10 thước).

Thuở nhỏ, Vũ Hữu đã sớm bọc lộ trí thông minh mẫn tiệp, tư chất tinh anh. Tài tính toán nhanh và chính xác của cậu, cùng với lập luận khoa học sắc bén đã làm sáng tỏ những vụ việc tranh chấp, kiện tụng giữa dân lành tưởng chừng như bế tắc, không manh mối. Hơn thế nữa, với những phương pháp sáng tạo vượt trước thời đại, cậu đã biết ứng dụng các phép đo lường phức tạp, mà mãi về sau này, con người mới tìm ra nguyên lý và phổ biến rộng rãi.
Từ đó, cậu nổi danh là thần đồng toán học. Năm 20 tuổi Vũ Hữu đỗ Hoàng Giáp trong khoa thi Quí Mùi niên hiệu Quang Thuận 4 (1463) đời vua Lê Thánh Tông. Làm quan trải nhiều chức vụ, từ Khâm hình viện Lang trung, thăng dần đến Thượng Thư Bộ Hộ, tước Tùng Dương Hầu. Ngoài 70 tuổi mới cáo quan về hưu, dựng nhà Phượng Trì Am, vui thú điền viên, viết sách.

Tài liệu tham khảo

lamhongs.wordpress.com
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *