Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trùng Quang Đế

1409 – 1414: Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng

1414: Trùng Quang Đế mất

Thân thế và sự nghiệp của Trùng Quang Đế

Trần Quý Khoáng con của Trang Định vương Trần Ngạc, cháu nội vua Trần Nghệ Tông. Ông là vua thứ hai của triều Hậu Trần trong lịch sử Việt Nam, tên huý là Trần Quý Khoáng, sinh tại kinh đô Thăng Long, Hà Nội, Việt Nam. Thời gian ở ngôi của Trùng Quang Đế là thời kỳ chống sự đô hộ của nhà Minh sau khi nước Đại Ngu của nhà Hồ bị xâm chiếm. Khi quân Minh xâm lược nước ta, ông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị đón vào Nghệ An tôn lên làm vua ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Sửu, lấy hiệu là Trùng Quang Đế.
Năm Qúy tị (1413) tướng của quân Minh là Trương Phụ đưa quân đi đánh Nghệ An, Trùng Quang Đế lui vào Hoá Châu, sai Nguyễn Biểu đi điều đình với quân Minh. Nguyễn Biểu bị Trương Phụ giết chết, quân Minh tiến đánh Hoá Châu, rồi vào Thuận Hoá; Trùng Quang Đế và tướng Đặng Dung bị bắt, Đặng Dung bị giết, còn Trùng Quang Đế thì bị chúng giải về Trung Quốc cùng với tướng Nguyễn Suý. Trên chiến thuyền giải đi, dọc đường ông nhảy xuống biển tự tử vào năm Giáp ngọ (1414).

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
www3.thuathienhue.gov.vn
vietbao.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *