Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trịnh Duy Sản

1511 Khởi Nghĩa Trần Tuân

1518 Trịnh Duy Sản mất

Thân thế và sự nghiệp của Trịnh Duy Sản

Trịnh Duy Sản là tướng cuối thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam, người làng Thủy Chú, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam. Ông là cháu nội Trịnh Khắc Phục,là một công thần khai quốc nhà Hậu Lê và là ngoại thích của vua Lê Tương Dực.

Nhờ công phù tá của Trịnh Duy Sản vua Tương Dực lên ngôi sau khi lật đổ vua Lê Uy Mục năm 1509 và phong tước cho ông là Mỹ Huệ Hầu. Năm 1511 Trần Tuân nổi dậy ở Sơn Tây, Trịnh Duy Sản cùng Nguyễn Văn Lang đánh đẹp được cuộc khởi nghĩa, sau đó ông được tấn phong tước Nguyên Quận Công, Chưởng Cẩn y vệ.

Năm 1512, Lê Hy và Lê Minh Triệt khởi nghĩa ở Nghệ An. Trần Nghi đi đánh bị tử trận. Vua Tương Dực lại sai ông cầm quân đi đánh, dẹp được cánh quân khởi nghĩa này.
Năm 1515, Phùng Cương khởi nghĩa ở Tam Đảo, Duy Sản lại nhận lệnh đi đánh và dẹp được.

Do nhiều công lao và sẵn nắm binh quyền trong tay, nhận thấy vua Tương Dực hoang dâm, xa xỉ, bỏ bê việc nước, lại hay khi dễ triều thần, ông bèn giết chết vua Tương Dực và lập Lê Chiêu tông lên ngôi trong năm 1516.

Tháng 11, năm Mậu Dần (1516), ông cùng Nguyễn Hoằng Dụ cùng các tướng đi đánh dẹp nhóm Trần Cảo ở Châu Sơn, huyện Chí Linh. Thất trận ông bị Trần Cao bắt đem về Vạn Kiếp giết chết trong năm 1518.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
mobile.coviet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *