Tiểu sử của Triệu Việt Vương .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Triệu Việt Vương (? - 571)

Thân thế và sự nghiệp của Triệu Việt Vương

Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, người có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân, và là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571.

Triệu Quang Phục là con Triệu Túc, người huyện Chu Diên một thủ lĩnh địa phương có lòng yêu nước không chịu khuất phục nhà Lương. Ông cùng cha theo Lý Nam Đế khởi nghĩa từ ngày đầu, có công lao đánh đuổi quân Lương về nước, được Lý Bí rất tin cậy và trao chức tả tướng quân nước Vạn Xuân.

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy chống quân Lương. Ông đã đánh bại được quân Lương và lên ngôi vua lấy hiệu là Triệu Việt Vương. 20 năm sau, Lý Phật Tử từ phía nam kéo quân về cướp ngôi, Triệu Việt Vương bị thua trận, ông tự tử ở cửa sông Đáy, kết thúc triều đại của mình.

Người đời sau lập đền thờ ông ở nhiều nơi, tập trung chủ yếu ở vùng ven biển 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết