Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Sĩ Tiếp (137 – 226)

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Sĩ Tiếp

137 – Sĩ Tiếp được sinh ra
187 – 50 tuổi – Nhà Hán suy yếu Nho giáo bắt đầu du nhập vào nước ta
203 – 66 tuổi – Nhà Hán đặt Giao Chỉ thành Giao Châu
226 – 89 tuổi – Sĩ Tiếp mất

Thân thế và sự nghiệp của Sĩ Tiếp

Sĩ Tiếp là thái thú cai trị đất Giao Chỉ (nay tương ứng với miền Bắc Việt Nam) vào thời Bắc thuộc từ năm 187 đến năm 226 (cuối thời Đông Hán, đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc). Ông được coi là một vị quan cai trị có tài và được giới Nho học phong kiến Việt Nam sau này suy tôn là một trong những nhân vật mở đường cho Nho giáo ở Việt Nam.
Việc Sĩ Nhiếp cai trị Giao Chỉ đánh dấu sự xuất hiện của những người Việt đầu tiên làm việc cho triều đình phong kiến Trung Quốc. Do sự thỉnh cầu khẩn thiết của Thứ sử Lý Tiến năm 200, vua Hán Hiến Đế xuống chiếu lấy một người mậu tài của Giao Châu làm Huyện lệnh Hạ Dương, một người hiếu liêm làm Huyện lệnh Lục Hợp. Sau Lý Cầm làm quan đến Tư lệ hiệu úy, Trương Trọng, người quận Nhật Nam, làm Thái thú Kim Thành. Người Việt được cùng tuyển dụng như người Hán là mở đầu từ Lý Cầm, Trương Trọng. Năm Bính Ngọ (226), Sĩ Nhiếp mất, thọ 90 tuổi.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *