Advertisement

Tiểu sử của Ngô Xương Xí .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ngô Xương Xí


Advertisement

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Ngô Xương Xí

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của Ngô Xương Xí

Ngô Xương Xí là con trai của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập, là cháu nội của Ngô Quyền. Năm 944, trước khi mất, Ngô Quyền uỷ thác con trưởng là Ngô Xương Ngập cho Dương Tam Kha. Nhưng Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô. Ngô Xương Ngập chạy đến nhà hào trưởng Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương, nhờ Lệnh Công che chở. Sau đấy Xương Ngập lấy vợ ở nơi đây và sinh Ngô Xương Xí.

Sau khi Ngô Xương Ngập bị bệnh mất, đến năm 965, Nam Tấn Vương thân chinh dẹp loạn ở Thái Bình bị giặc phục binh bắn chết. Ngô Xương Xí lên nối ngôi. Nhưng vì thế lực ngày càng yếu, nên Ngô Xương Xí phải lui về giữ đất Bình Kiều.

Từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không phục đã nổi lên. Cho tới thời của Ngô Xương Xí thì hình thành 12 đạo quân lớn hơn cả, trấn giữ các địa phương, gọi là loạn 12 sứ quân. Ngô Xương Xí cũng nằm trong số đó.

Tài liệu tham khảo

Advertisement
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết