Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Khúc Thừa Dụ

905 Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ
907 Khúc Thừa Dụ mất

Thân thế và sự nghiệp của Khúc Thừa Dụ

Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương), thuộc một dòng họ lớn lâu đời. Ông sống khoan hòa, hay thương người, được dân chúng mến phục. Ông là người đã đặt nền móng khôi phục nền tự chủ cho dân tộc Việt sau hơn một nghin năm Bắc thuộc. Ông được xem là người mở đầu cho chính sách ngoại giao khôn khéo của người Việt đối với triều đình phương Bắc.
Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ mất sau hai năm làm Tiết độ sứ. Con ông là Khúc Hạo lên kế vị. Dù ông không xưng vương xưng đế, nhưng đời sau nhớ ơn và gọi ông là Khúc Tiên chủ.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *