Tiểu sử của Khúc Thừa Dụ .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khúc Thừa Dụ (? - 907)

Khúc Thừa Dụ

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Khúc Thừa Dụ

Thân thế và sự nghiệp của Khúc Thừa Dụ

Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương), thuộc một dòng họ lớn lâu đời. Ông sống khoan hòa, hay thương người, được dân chúng mến phục. Ông là người đã đặt nền móng khôi phục nền tự chủ cho dân tộc Việt sau hơn một nghin năm Bắc thuộc. Ông được xem là người mở đầu cho chính sách ngoại giao khôn khéo của người Việt đối với triều đình phương Bắc.

Ngày 23 tháng 7 năm 907, Khúc Thừa Dụ mất sau hai năm làm Tiết độ sứ. Con ông là Khúc Hạo lên kế vị. Dù ông không xưng vương xưng đế, nhưng đời sau nhớ ơn và gọi ông là Khúc Tiên chủ.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết