Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Khúc Hạo

905 Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ
917 Khúc Hạo mất

Thân thế và sự nghiệp của Khúc Hạo

Khúc Hạo còn gọi là Khúc Thừa Hạo là con của Khúc Thừa Dụ. Vào năm Đinh Mão 907 Khúc Thừa Dụ qua đời, Khúc Hạo thay cha làm Tiết độ sứ, ông hết lòng chăm lo việc dân nước. Ông quê ở Hồng Châu (Ninh Giang, Hải Dương).
Ông đã tiến hành cải cách và xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối: “Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui”. Ông đã sửa lại chế độ điền tô, xem xét và định lại mức thuế. Ông ra lệnh “bình quân thuế ruộng, tha bỏ lực dịch, lập sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trưởng trông coi”

Khúc Hạo mất năm 917, con là Khúc Thừa Mỹ lên thay. Dù ông chưa từng xưng đế hay xưng vương nhưng đời sau nhớ công lao của ông và gọi ông là ‘‘Khúc Trung chủ’’.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *