Diễn biến lịch sử

Khởi nghĩa Bãi Sậy là một trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần Vương do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo vào cuối thế kỷ 19 của nhân dân Việt Nam chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa này diễn ra từ năm 1885 và kéo dài đến năm 1892 mới tan rã.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

baotanglichsu.vn

www.lichsuvietnam.vn

www.youtube.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *