Tiểu sử của Dương Đình Nghệ .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Dương Đình Nghệ (? - 937)

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Dương Đình Nghệ

Thân thế và sự nghiệp của Dương Đình Nghệ

Dương Đình Nghệ có sách chép là Dương Diên Nghệ là là một trong những bộ tướng của Khúc Thừa Hạo. Ông hết lòng giúp họ Khúc chăm dân trị nước. Sau khi Khúc Hạo mất, ông tiếp tục làm bộ tướng cho Khúc Thừa Mỹ. Ông quê ở làng Giàng (Thiệu Dương, Thiệu Hóa, Thanh Hóa), từng là một hào trưởng ở Ái Châu (Thanh Hóa). Ông là người thuộc dòng họ lớn, ông nuôi 3000 "con nuôi" đều lấy họ Dương.

Khi nghe tin Khúc Thừa Mỹ bị bắt, ông đã đem quân từ Thanh Hóa ra Bắc bao vây, tấn công thành Tống Bình. Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chù.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết