Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Đinh Liễn

979 – ? Nam Việt Vương Đinh Liễn giết Thái tử Hạng Lang
979 Đinh Liễn mất

Thân thế và sự nghiệp của Đinh Liễn

Đinh Liễn hay Đinh Khuông Liễn là con trai Đinh Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), vợ ông là em gái sứ quân Ngô Nhật Khánh. Ông còn có hai người em trai là Đinh Toàn và Ðinh Hạng Lang
Thuở trẻ ông theo cha phù tá sứ quân Trần Minh Công tức Trần Lãm ở Bố Hải khẩu. Chẳng bao lâu, Trần Lãm mất, thân phụ ông thay nắm binh quyền rút về hùng cứ ở Hoa Lư. Năm 968, khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, Đinh Liễn được phong làm Nam Việt Vương.

Năm Nhâm Thân(972), vâng mệnh vua cha, Đinh Liễn đi triều cống nhà Tống. Tống Thái Tổ rất cảm phục tài trí của cha con Đinh Bộ Lĩnh. Năm 973, nhà Tống sai sứ sang phong cho Đinh Tiên Hoàng làm Giao Chỉ Quận vương, Đinh Liễn làm Tĩnh hải quân Tiết độ sứ An Nam đô hộ. Nước Nam ta nhận sắc phong của Trung Quốc bắt đầu từ đây.

Đinh Liễn là người sùng kính đạo Phật, năm 973 ông đã cho dựng 100 cột kinh Phật bằng chữ Hán ghi âm tiếng Phạn tại kinh đô Hoa Lư. Trên các tràng kinh này Đinh Liễn đặt tên mình là Đinh Khuông Liễn, có ý tôn thờ quốc sư Khuông Việt và sùng đạo Phật. Hiện nay các nhà nghiên cứu còn phát hiện được di tích của gần 20 cột kinh tại Hoa Lư.

Năm Ất Hợi (975), Nhà Tống lại phong cho Đinh Liễn làm Khai phủ nghi đồng tam ty, kiểm hiệu Thái sư Giao Chỉ Quận vương, “Từ đây về sau, có sai sứ sang nhà Tống thì lấy Liễn làm chủ

Bấy giờ ngôi Thái tử đáng lẽ phải về Đinh Liễn, nhưng vua Đinh lại cho con thứ là Đinh Hạng Lang là thái tử, Mùa xuân năm 979, Đinh Liễn tức giận sai người giết chết Hạng Lang gây nên mối loạn trong hoàng tộc. Sau khi giết em: Đinh Liễn ân hận, đau khổ lập 100 toà kinh phật bên cạnh Kinh đô Hoa Lư, trên bờ sông Hoàng Long để cầu cho linh hồn Hạng Lang được diêu thoát.

Tháng 10 năm Kỷ Mão (979), Đinh Liễn và vua cha Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích sát hại.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
ninhbinhfc.com
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *