Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2/9/1969)

Nguyễn Sinh Cung
Cuộc đời và sự kiện liên quan Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/5/1890 Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra
19/5/1890 0 tuổi Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
5/6/1911 21 tuổi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
19/6/1919 29 tuổi Nguyến Ái Quốc gửi bản yêu sách của nhân dân Việt tới hội nghị Vecxay
25/12/1920 - 30/12/1920 30 tuổi Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp
1/4/1922 32 tuổi Tờ báo “Người cùng khổ” ra số đầu tiên tại Pari do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm
21/10/1922 - 24/10/1922 32 tuổi Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội II Đảng Cộng sản Pháp
10/1923 33 tuổi Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế Nông dân
1923 33 tuổi Thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã tại Quảng Châu Trung Quốc
11/11/1924 34 tuổi Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc)
17/6/1924 34 tuổi Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản họp tại Mátxcơva
6/1925 35 tuổi Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
1927 37 tuổi Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản
1928 38 tuổi Nguyễn Ái Quốc đến Xiêm (Thái Lan)
17/6/1929 39 tuổi Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng
1/5/1929 - 9/5/1929 39 tuổi Hội nghị lần thứ nhất Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
28/7/1929 39 tuổi Thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
1/1/1930 40 tuổi Đông Dương cộng sản Liên Đoàn ra đời
3/2/1930 40 tuổi Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập
9/1930 40 tuổi Cao trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ
14/10/1930 40 tuổi Ngày thành lập hội nông dân Việt Nam
20/10/1930 40 tuổi Ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
26/3/1931 41 tuổi THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
28/1/1941 51 tuổi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trờ về nước, đặt căn cứ tại Pác Bó
15/5/1941 51 tuổi THÀNH LẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
19/5/1941 51 tuổi Mặt trận Việt Minh được thành lập
29/8/1942 52 tuổi Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ Tác phẩm "Nhật kí trong tù ra đời"
22/12/1944 54 tuổi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập
22/12/1944 54 tuổi Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân
24/12/1944 - 25/12/1944 54 tuổi Chiến thắng Phay Khắt và Nà Ngần của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
4/6/1945 55 tuổi Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập trở thành căn cứ địa chính của cách mạng
13/8/1945 - 15/8/1945 55 tuổi Hội nghị Toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào
19/8/1945 55 tuổi Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945
2/9/1945 55 tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”
2/9/1945 55 tuổi Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
26/9/1945 55 tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào Nam Bộ kháng chiến
6/1/1946 56 tuổi Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội đầu tiên sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945
6/1/1946 56 tuổi Tổng tuyển cử bầu quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
2/3/1946 56 tuổi Quốc hội khóa I họp kỳ đầu tiên
6/3/1946 56 tuổi Ký Hiệp định sơ bộ Việt – Pháp
14/9/1946 56 tuổi Hồ Chí Minh ký Tạm ước Việt - Pháp
9/11/1946 56 tuổi Quốc hội khóa I kỳ họp thứ hai thông qua Hiến pháp nuớc Việt Nam dân chủ cộng hòa
19/12/1946 56 tuổi Ngày toàn quốc kháng chiến
20/12/1946 56 tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”
27/7/1947 57 tuổi Ngày thương binh liệt sĩ
7/10/1947 - 22/12/1947 57 tuổi Chiến dịch Việt Bắc
11/6/1948 58 tuổi Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
19/3/1950 60 tuổi Ngày toàn quốc chống Mỹ
15/7/1950 60 tuổi Ngày truyền thống thanh niên xung phong
11/2/1951 - 19/2/1951 61 tuổi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương
13/3/1954 - 7/5/1954 64 tuổi Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
2/9/1969 79 tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời

Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Tổng bí thư) trong thời gian 1951 – 1969.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân; mẹ là nông dân; chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày.

Ngày 5-6-1911. Nguyễn Tất Thành rời đất nước ra đi tìm đường cứu nước, xem các nước làm thế nào rồi trở về giúp đồng bào. Trên lộ trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã trải qua những bước ngoặt lớn. Một là: Nhận ra hạn chế của các nhà yêu nước đương thời. Nguyễn Ái Quốc rất khâm phục tinh thần yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám, nhưng không đồng ý đi theo con đường của một người nào. Trong khi nhiều người còn ngưỡng mộ cách mạng tư sản, Người đã vượt qua sự hạn chế tầm nhìn của họ, đi tìm con đường cứu nước khác. Hai là: Tìm ra chỗ hạn chế của cách mạng dân chủ tư sản là những cuộc cách mạng không giải phóng được công nông và quần chúng lao động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Năm 1920, Người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua. Năm 1921, người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp; xuất bản tờ báo Người cùng khổ ở Pháp (1922). Năm 1923, Người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là Uỷ viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam. Năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức châu Á, Xuất bản hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường cách mệnh (1927).

Năm 1925, Người thành lập Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) và tổ chức "Cộng sản đoàn" làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.

Ngày 3-2-1930, Người chủ tọa Hội nghị thành lập Đảng họp tại Cửu Long (gần Hương Cảng). Hội nghị đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ Đảng do chính Người soạn thảo. Người ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam và nay là Đảng Cộng sản Việt Nam ).

Từ năm 1930 đến 1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng của dân tộc Việt Nam của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian khổ và khó khăn.

Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng, chính sách căn cứ địa, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa từng phần và chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Sau Cách mạng Tháng Tám (1945) thắng lợi, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946).

Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam phá tan âm mưu của đế quốc, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng.

Ngày 19-12-1946, người kêu gọi cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ và phát triển những thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Tại Đại hội lần thứ II của Đảng (1951), Người được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành được thắng lợi to lớn, kết thúc bằng chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ (1954).

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng (1955) Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đã nhất trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II, khóa III đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ; lãnh đạo sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối đúng đắn đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người sáng lập ra Đảng Mácxít-Lêninnít ở Việt Nam, sáng lập ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập ra các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần tăng cường đoàn kết quốc tế. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc.


Tài liệu tham khảoXin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Chủ tịch Hồ Chí MinhĐang cập nhật...