Thông tin địa điểm Cửu Chân .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Cửu Chân

Bản đồ quận cửu chân thời Nam Hán

Diễn biễn lịch sử

Quận Cửu Chân là địa danh cổ của Việt Nam gồm địa phận tỉnh Thanh Hóa và một phần tỉnh Ninh Bình vào thời Vua Hùng. Thời nhà Hán lập quận Cửu bao gồm vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần Ninh Bình ngày nay. Trải qua thời nhà Đông Ngô thời Tam quốc, rồi Nhà Tấn, tiếp đến là Nam Bắc triều, quận Cửu Chân có nhiều thay đổi. Cho đến năm 1397, vua Trần Thuận Tông đổi làm trấn Thanh Đô, gồm 3 châu và 7 huyện

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Nhà Hán đánh bại nhà Triệu, đô hộ Âu Lạc (-111 - ?)

Triều đình nhà Hán phái một lực lượng hơn 10 vạn người do Vệ úy Lộ Bác Đức làm Phục ba tướng quân đem quân từ quận Quế Dương tiến xuống đường sông Hồi Thủy, chủ tước Đô úy là Dương Bộc làm Lâu thuyền tướng quân đem quân từ...

Khởi nghĩa ở quận Nhật Nam (137 - ?)

Dân và quân lính ở ba quận miền Nam Giao Chỉ khởi nghĩa. Từ đầu năm 137, nhân dân cả quận Nhật Nam nổi dậy, quân số chừng vài nghìn người, đánh phá chính quyền đô hộ nhà Hán ở Nhật Nam....

Lý Nam Đế giao binh quyền cho Triệu Quang Phục (546 - ?)

Thiên Đức năm thứ ba, tướng giặc Dương Phiêu đem đại quân vào được đất Giao Châu. Đầu năm này, hắn cho một cánh quân đánh cướp Cửu Chân, còn tự mình dẫn đại quân lên tiếp sức cho Trần Bá Tiên vây đánh thành Gia Ninh. Ngày 25/2/546, quân...

Hai Bà Trưng chống cự lại với quân nhà Hán và tử trận (943 - ?)

Mã Viện đem quân vượt sông Hồng đuổi theo. Quân Hán bao vây Cấm Khê. Tại đây đã diễn ra nhiều trận chiến đấu rất ác liệt giữa quân đội của Hai Bà Trưng với quân đội của nhà Hán. Hai Bà Trưng đã hy sinh anh dũng....

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_10