Thông tin địa điểm Đông Anh .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Đông Anh

Đông Anh

Diễn biễn lịch sử

Huyện Đông Anh vốn là huyện Đông Khê thuộc phủ Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh, được nhập phần lớn vào tỉnh Phù Lỗ (được thành lập ngày 6 tháng 10 năm 1901). Ngày 10 tháng 4 năm 1903, huyện Đông Khê đổi tên thành huyện Đông Anh.

Tài liệu tham khảo

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_6