Nhân vật lịch sử tại Quảng Ngãi.

Hiển thị các nhân vật lịch sử tại Quảng Ngãi.

Có 1 kết quả.

Trương Định (1820 - 1864)


Trương Định còn có tên là Trương Công Định. Ông sinh năm 1820 tại làng Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trương Định sống ở quê hương Quảng Ngãi, mãi đến năm 24 tuổi mới theo cha là Trương Cầm, người giữa chức Chưởng lý Thủy sư vào...

  • 1
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_0